Như tít, bạn nào có thì sms mình nhé lnr (37).gif

mobile: 016 chín chín 671 ba chín ba